Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: 07/2018

Skupina ThomasLloyd Group si v roli globální investiční a poradenské společnosti plně uvědomuje význam osobních údajů, které jsou jí poskytovány. Zajistit důvěrnost údajů, které jí klienti a návštěvníci svěřují, je jedním z jejích základních úkolů. Naše obchodní činnost je založena na důvěře. Ochrana osobních údajů je proto pro společnost ThomasLloyd záležitostí mimořádně vysoké důležitosti. ThomasLloyd Group dodržuje všechny platné zákony o ochraně údajů a kromě toho se snaží ochranu údajů neustále zdokonalovat. ThomasLloyd Group je subjektem odpovědným za zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách ve smyslu evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Za jakým účelem shromažďuje ThomasLloyd Group osobní údaje?

Naše společnost shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje za účelem zlepšování nabídky služeb a produktů, zaměření našich procesů ještě více na naše klienty a efektivního přístupu k produktovým informacím a aplikacím.

Prostřednictvím těchto informací o ochraně osobních údajů ( ke stažení ve formátu PDF) Vám vysvětlíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, za jakým účelem je zpracováváme a jaká jsou Vaše práva. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá.

Datenschutzhinweise TL SICAV

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ThomasLloyd SICAV

thumbnail of Ochrane-osobnich-udaju-TL-Group

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů ThomasLloyd Group

Právní ustanovení upravující přítomnost společnosti ThomasLloyd na sociálních médiích

Poslední aktualizace: 02/2021

Přítomnost společnosti ThomasLloyd na sociálních médiích je zajišťována „tak, jak je“ a „tak, jak je dostupná", aniž jsou činěna jakákoli ujištění či poskytovány jakékoli záruky ohledně toho, že jsou kanály sociálních médií kdykoli a nepřetržitě přístupné, že se na nich nevyskytují žádné chyby nebo že jsou vhodné k určitému účelu. Platformy a kanály sociálních médií jsou služby externích poskytovatelů, s nimiž není společnost ThomasLloyd nijak spojena, ani je neřídí. ThomasLloyd nekontroluje, neschvaluje a nemonitoruje komentáře nebo aktivity osob, které sdílejí či jiným způsobem reprodukují sdělení zveřejněná společností ThomasLloyd. ThomasLloyd neodpovídá za zásady ochrany osobních údajů ani za bezpečnostní pravidla či praktiky platforem nebo kanálů sociálních médií nebo webových stránek třetích stran, na které platforma sociálních médií nebo kanál sociálních médií případně odkazuje.

Informace a/nebo materiály poskytované prostřednictvím kanálů sociálních médií společnosti ThomasLloyd, smějí být šířeny pouze za okolností, které jsou přípustné podle platného práva. Tyto materiály nebyly zpracovány s ohledem na konkrétní investiční cíle, finanční situaci nebo na specifické potřeby určitého příjemce. Jsou zveřejňovány výhradně za účelem poskytnutí informací a nelze je chápat jako výzvu či nabídku ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo podobných finančních nástrojů. Obsah materiálů byste si neměli vykládat jako právní, daňové, účetní, úřední či jiné odborné nebo technické poradenství, služby, investiční poradenství nebo jako osobní doporučení. Není poskytováno výslovné ani mlčky předpokládané ujištění či záruka ohledně správnosti, úplnosti nebo hodnověrnosti informací obsažených v materiálu. Veškeré názory, které jsou v materiálu vyjádřeny, se mohou bez předchozího upozornění změnit. Společnost ThomasLloyd není povinna aktualizovat informace obsažené v materiálu nebo je udržovat v neustále aktuálním stavu. Vývoj hodnoty v minulosti nemusí bezpodmínečně být ukazatelem budoucích výsledků. Společnost ThomasLloyd ani její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo zástupci nenesou odpovědnost za ztráty nebo škody, které vzniknou v důsledku použití celého materiálu nebo jeho části nebo v důsledku spolehnutí se na informace, které jsou v něm obsaženy.

Tím, že přispíváte na stránky našich sociálních médií, souhlasíte s tím, že budou všechny informace, jež byly poskytnuty v rámci Vašeho příspěvku, použity ze strany společnosti ThomasLloyd, celosvětově působících firem skupiny ThomasLloyd Group a/nebo třetími stranami jednajícími naším jménem pro účely stanovené v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů, jakož i pro hodnocení účinnosti našeho marketingu a pro statistickou analýzu.

Může se stát, že zveřejníme odkazy na webové stránky externích poskytovatelů, jestliže se budeme domnívat, že budete příslušné informace považovat za užitečné. Společnost ThomasLloyd však neprověřuje tyto webové stránky v celém jejich rozsahu a nepředpokládá - ani nenaznačuje - mezi ní a těmito webovými stránkami třetí strany nebo firmou třetí strany žádný, vztah, spojitost, sponzorství nebo podporu.