VYTVÁŘET VÍCE HODNOT

UDRŽITELNOU HODNOTOU SPRÁVY AKTIV OD THOMASLLOYD

Trvale udržitelná správa aktiv od ThomasLloyd nabízí soukromým osobám, společnostem a jejich poradcům, bez ohledu na investovanou částku, exkluzivní investiční přístup v nejlepším slova smyslu. Co se týče aktivní, celistvé a nezávislé filozofie řízení, jeho alokace portfolia, je nejlepší ve své třídě (Best-in-Class-Portfolio-Allocation), stejně tak pro své vysoké standardy výnosnosti, nákladů a transparentnosti.

Správa aktiv se vyznačuje různorodostí a diverzifikací rizika jedinečné vícehodnotové strategie (Multi-Asset-Strategy). Protože investuje do širokého mezinárodního spektra konkrétních, krizově odolných a hodnotově udržitelných projektů. A zároveň v nejrůznějších investičních třídách, které tyto věcné hodnoty strukturně zobrazují a zaručují. Může sloužit jako řešení diverzifikace portfolia nebo jako hlavní investice do portfolia. ThomasLloyd tak umožňuje investorům, kteří mohou přijmout určitou míru nelikvidity, stabilizovat svá celková portfolia na základě vysoce kvalitních aktiv, snížit riziko ztráty a volatility, zvýšit své potenciální výnosy a zároveň trvale zvýšit tok peněžních prostředků a ochranu před inflací.
INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ NA UDRŽITELNÉ VĚCNÉ HODNOTY

Udržitelná správa věcných hodnot od ThomasLloyd investuje dle investičních strategií do čtyř rozdílných tříd aktiv:

UDRŽITELNÁ INFRASTRUKTURA

OBNOVITELNÉ ENERGIE: Zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, slunce, biomasa, geotermální energie, vodní síla, energie přílivu a odlivu ZAOPATŘENÍ / LIKVIDACE ODPADU: Infrastrukturní zařízení, poskytující služby využívané veřejností, jako je využití proudu, distribuce a skladování elektřiny, voda a odpadní voda (např. rozvody vody, kanalizace nebo příslušná ošetřující zařízení) a odpady PŘEPRAVA: Infrastrukturní zařízení pro přepravu zboží nebo osob, např. zpoplatněné silnice nebo dálnice, údržba a / nebo rozšíření, mosty, tunely, přístavy, letiště, zdymadla nebo kolejnice SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA: Infrastrukturní zařízení, které poskytují sociální služby, jako jsou školy a další vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a domovy důchodců KOMUNIKACE: Infrastrukturní zařízení, poskytující veřejné komunikační služby, jako jsou přenosové služby, rádiové věže, kabelové sítě, datová centra nebo satelity

UDRŽITELNÉ NEMOVITOSTI

ZELENÉ BUDOVY A POZEMKY: Bytová výstavba, renovace a úpravy domů, údržba budov (např. energetická hospodárnost, kvalita vody a ovzduší), komunitní rozvoj (např. obnova / regenerace měst), udržitelné technologie budov (např. produkty a služby v odvětví čistých technologií, dodavatelé komponentů) CENOVĚ DOSTUPNÝ PROSTOR NA BYDLENÍ: Cenově dostupné bydlení, sociální a veřejné bytové výstavby pro skupiny s nízkými příjmy, studentské bydlení, domovy důchodců a pečovatelské domy, poskytovatelé služeb, kteří podporují životní podmínky studentů a starších obyvatel

UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV

ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV: Výroba potravin (rostlinná výroba, chov ryb a hospodářských zvířat), balení potravin, velkoobchod a maloobchod s potravinami, potravinářské technologie (např. semena, hnojiva, hospodaření s půdou a vodou, kontrolní systémy) LESNICTVÍ: Ochrana lesů, udržitelné obhospodařování lesů / produkce dřeva, lesnická technika, udržitelné územní plánování (např. agrolesnictví) BIOGENNÍ TUHÁ PALIVA: Dřevní a lesní odpad, energetické rostliny, zemědělský odpad, komunální odpad, odpad z výroby, odpadní plyn, živočišný odpad z čističek odpadních vod BIOGENNÍ KAPALNÁ PALIVA A PALIVOVÉ PLYNY: Biopaliva druhé generace (zdroje nepotravinové biomasy)

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ

ZELENÉ DLUHOPISY: Účelové dluhopisy, jejichž výnosy z emise jsou využívány výhradně na (re) fi nancování nových a / nebo stávajících vhodných klimatických a environmentálních projektů SOCIÁLNÍ DLUHOPISY: Účelové dluhopisy, jejichž výnosy z emise jsou využívány výhradně na (re) fi nancování nových a / nebo stávajících vhodných sociálních projektů INKLUZIVNÍ FINANČNÍ SEKTOR: K dispozici jsou finanční instituce, mikrofinancování (finanční služby, jako např. půjčky, možnosti spoření, pojištění a další základní zaopatřovací služby chudým občanským vrstvám, které vykonávají výrobní činnosti a nemají přístup k bankovním a jiným finančním službám) a financování pro malé a střední podniky, které mají potíže s přístupem k bankovním a dalším finančním službám


Plus

Investiční filozofie, investiční pokyny a omezení udržitelných věcných hodnot správy majetku od ThomasLloyd se výrazně liší od tradičních nabídek. Investorům nabízejí jasné výhody – zformulované do čtyř investičních strategií, které zohledňují jednotlivé investiční cíle, rizikový profil, stejně tak investiční horizont každého jednotlivého investora.

NEZÁVISLÉ, INSTITUCIONÁLNÍ ŘÍZENÍ PORTFOLIA VĚCNÝCH HODNOT S ATRAKTIVNÍM PROFILEM VÝNOSU A RIZIKA

Správa aktiv umožňuje investorům přístup k vybraným udržitelným aktivům, která jsou obvykle určena zkušenějším institucionálním investorům, kteří mohou na jednu transakci investovat deset, popř. sto milionů eur. Díky tomu má investor ideální předpoklady, aby mohl využít vyššího výnosového potenciálu těchto investičních tříd, který je založen na nerovnováze nabídky a poptávky, stejně tak na komplexních a nelikvidních prémiích a není realizovatelný s obvyklými akciemi a dluhopisy, aby udržitelně profitoval. Úspěšné investice do věcných hodnot mají své výhody obvykle v pravidelném střednědobém až dlouhodobém horizontu. Toto zrcadlí investiční horizont, který se snaží o střednědobé až dlouhodobé absolutní výnosy, ve všech čtyřech investičních strategiích. Pro rozeznání adekvátního vývoje na trhu, ThomasLloyd přizpůsobuje portfolio věcných hodnot dle potřeby, proaktivně na základě jeho vícenásobných mezinárodních investičních procesů. Jako správce majetku, nezávislý na bankách, má ThomasLloyd volnost ve svém rozhodování, jak bude portfolio rozloženo – zda s vlastními věcnými hodnotami či s věcnými hodnotami třetích osob. Platí pouze jedno pravidlo: Musí to být nejlepší projekty z hlediska ekonomické, ekologické a sociální výnosnosti (multimanažerský přístup). Erfolgreiche Sachwertinvestments spielen ihre Vorteile im Regelfall mittel- bis langfristig aus. Dies spiegelt der Investmenthorizont, der mittel- bis langfristig absolute Erträge anstrebt, in allen fünf Anlagestrategien wider. Um Marktentwicklungen adäquat zu begegnen, passt ThomasLloyd das Sachwertportfolio, wann immer erforderlich, proaktiv auf Basis seines international mehrfach ausgezeichneten Investmentprozesses an. Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ist ThomasLloyd frei in seiner Entscheidung, wie das Portfolio allokiert wird – ob mit eigenen Sachwerten oder Sachwerten von Drittanbietern. Es gilt nur eine Regel: Es müssen die besten Projekte im Hinblick auf die wirtschaftliche, ökologische und soziale Rendite sein (Multi-Manager-Ansatz).

TRVALE UDRŽITELNÉ ŘÍZENÍ PORTFOLIA VĚCNÝCH HODNOT S GARANTOVANÝM EKOLOGICKÝM A SOCIÁLNÍM DOPADEM

ThomasLloyd se svou správou věcných aktiv uplatňuje vytrvalý investiční přístup. Toto ho na základě jeho pozitivního katalogu (viz obrázek vlevo), zobrazující zásadu povinného a prokazatelného ekologického a sociálního dopadu, podstatně odlišuje od jiných investičních strategií se „známkou udržitelnosti“. Investuje se pouze, pokud věcná hodnota splňuje mezinárodní standardy udržitelnosti (např. Světová banka, PRI) a ESG kritéria od ThomasLloyd a skrze investici je zaručen měřitelný a zdokumentovatelný účinek. Aby bylo toto zajištěno, investuje správa věcných aktiv přímo do neburzovních udržitelných věcných hodnot namísto burzovních cenných papírů. Jen tak zaručuje, že použité finanční prostředky podléhají vždy vlastnímu dohledu, nikdy neopouští vlastní oblast působnosti a kontrola vkladů od investorů na jednotlivá aktiva se provádí přímo z místa. Pouze takto může být vykonávána dalekosáhlá kontrola hospodárnosti, ale také ekologického a sociálního působení v průběhu celého životního cyklu projektu. Výkon, který správce cenných papírů nemůže již poskytnout sám o sobě.

EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ PORTFOLIA VĚCNÝCH HODNOT SE SPRAVEDLIVÝMI PODMÍNKAMI

Správa majetku nabízí spravedlivý, transparentní a na výkon zaměřený „Value-for-Money“ přístup. Bez nákladů na jednotlivé transakce, bez stálých poplatků za úschovu a vstupních poplatků u vlastních produktů, zato však se slevami na správních a vstupních poplatcích, které společnosti ThomasLloyd poskytují vzhledem k jejímu velkému obratu externí dodavatelé a které ThomasLloyd bez jakéhokoli snížení převádí na své investory. Při vědomí, že transakční náklady na prověření jedné jediné věcné hodnoty a na přípravu s ní související kupní dokumentace mohou dosahovat i sedmimístných částek v eurech, nejsou tyto slevy jistě zanedbatelné. Vzhledem k tomu, že příslušné procesy nelze nijak standardizovat, představuje správa majetku ThomasLloyd z hlediska nákladů ten nejvýhodnější způsob, jak přímo investovat do udržitelných věcných hodnot popsaného spektra.

Zjistěte více o výhodách a různých investičních strategiích udržitelného řízení nemovitostí v ThomasLloyd.

Využijte výhod udržitelného řízení skutečných aktiv společnosti ThomasLloyd.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen