Podmínky používání webové stránky thomas-lloyd.com

Použití této stránky (www.thomas-lloyd.com, „Stránka“) provozované společností ThomasLloyd Global Asset Management GmbH („ThomasLloyd“), jakož i na této stránce obsažených materiálů je přípustné výhradně podle ustanovení těchto podmínek („Podmínky používání“). Tyto podmínky používání platí ve prospěch ThomasLloyd i veškerých podniků spojených s ThomasLloyd ve smyslu § 15 zákona o akciích /v orig. AktG/ a týkají s i jejich právních nástupců. Jste zodpovědní za to, že všechny osoby, které přistupují na tuto stránku přes vaše internetové připojení, tyto podmínky používání znají a dodržují. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ThomasLloyd i smluvní ujednaní zvláště uzavřená mezi společností ThomasLloyd a vámi mají před těmito podmínkami používání případně přednost.


Odstavec 1. Užívací právo

ThomasLloyd vám poskytuje kdykoli odvolatelné, nevýhradní, nepřevoditelné jednoduché uživatelské právo na stránku a na na ní obsažené materiály a informace, pokud a dokud dodržujete podmínky používání a, jsou-li k dispozici, ujednání dohodnutá s ThomasLloyd.

Poskytnutím přístupu na stránky se v žádném případě nepřevádějí práva na stránku a její obsah. Můžete informace, které se zobrazí v souvislosti s používáním funkcí a služeb této stránky na vašem monitoru, nahrát za účelem náhledu i pro soukromé, ne podnikatelské účely vytisknout. Nejsou přiznána žádná toto překračující práva. Zvláště nejste oprávněni ke stahování, změně, rozmnožování, zveřejnění, využívání, kopírování, rozdělování nebo jinému zhodnocování nějaké části obsahu a designu, včetně názvů značek, označení produktů, názvů domén, loga atd. Každé kopírování obsahu a designu stránek vyžaduje předchozí výslovný písemný souhlas od ThomasLloyd.

Bez předchozího výslovného písemný souhlas od ThomasLloyd nesmí být na stránky vkládány a ukládány žádné obsahy, zvláště žádné odkazy na ostatní internetové stránky. ThomasLloyd výslovně zakazuje veškeré využívání k účelu vstupu do soutěže se společností ThomasLloyd nebo jinými členy skupiny ThomasLloyd Gruppe nebo narušovat jejich podnikání. Stránky nesmíte využívat k nabídce služeb nebo ve prospěch třetích osob.


Odstavec 2. Registrace

Uživatelé se mohou na stránkách nechat registrovat, aby si tím předplatili newsletter nebo aby měli přístup k jiným funkcím, které mohu být v budoucnu na stránky přidány. Pokud se neregistrujete, nemůžete výhody takovéhoto programu nebo takovýchto funkcí využít. Registraci u společnosti ThomasLloyd nelze nárokovat. Registrací na stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, že v souvislosti s požadavky společnosti ThomasLloyd neprodleně poskytnete o sobě aktuální a příslušné informace a sdělíte společnosti ThomasLloyd změny ve vašich datech předaných stanovenou cestou za tímto účelem. Jste zodpovědní za to, že jsou vám e-maily zprostředkovávané firmou ThomasLloyd doručeny.

Pokud registrace vyžaduje výběr uživatelského jména (User ID) a hesla, jste zodpovědní za utajení uživatelského jména a hesla i za aktivity online, které provádíte pod uživatelským jménem a heslem na a skrze tuto stránku. Zavazujete se, (a) zajistit, že se třetí osoby nedozví uživatelské jméno a heslo, (b) ThomasLloyd neprodleně informovat, pokud vám bude známo neoprávněné použití vašeho uživatelského jména a hesla, a (c), že se na konci každé návštěvy stránek odhlásíte a ze stránky odejdete. Po doručení vašeho sdělení o neoprávněném použití vašeho uživatelského jména a hesla zablokuje ThomasLloyd neprodleně přístup k oblasti stránek, která je chráněna uživatelským jménem a hesle, a toto zablokování odstraní až po nové registraci uživatele s udělením nového uživatelského jména a hesla.

ThomasLloyd je kdykoli oprávněn vaši registraci bez udání důvodu a bez oznámení dočasně zrušit nebo zcela ukončit. K takovémuto zrušení nebo ukončení je ThomasLloyd oprávněn zvláště tehdy, pokud porušíte tyto podmínky používání nebo jste stránky delší dobu nepoužívali. Kdykoli si můžete písemně nebo e-mailem vyžádat vmazáni registrace, pokud to není v rozporu s plněním běžících smluvních vztahů. V takovémto případě vymaže ThomasLloyd vaše uživatelské jméno, vaše heslo i vaše ostatní uložená osobní data, jakmile to už nebudou zapotřebí.


Odstavec 3. Přístup ke stránkám, použitelnost a změny

ThomasLloyd nepřebírá žádné záruky za stálou použitelnost a vyvolatelnost stránky. Přístup na stránky může být kdykoli zcela nebo částečně časově omezen a může být bez předchozího upozornění přerušen nebo omezen, a také může být zastaven provoz stránky včetně na této stránce nabízených služeb a informací. ThomasLloyd si vyhrazuje právo obsah stránky, včetně veškerých služeb a funkcí, které jsou v rámci této stránky využitelné, kdykoli bez předchozího upozornění změnit, doplnit nebo vymazat.


Odstavec 4. Ochranná a vlastnická práva

Stránka má svůj obsah a designe, včetně veškerých dat, textů, obrázků, souborů, aplikací atd., které mohou být na stránkách dány k dispozici, jsou potřebné k fungování stránky nebo z ní mohou být staženy, jsou chráněny autorskými, známkovými a ostatními právy. Nesmíte odstraňovat nebo měnit žádné alfanumerické identifikace, značky a poznámky o autorských právech u informací nebo jiných aplikací této stránky ani u kopií. Zákonná ustanovení k ochraně autorských, známkových a ostatních práv na duševní vlastnictví společnosti ThomasLloyd zůstávají jinak nedotčena.

S výjimkou osobních údajů, které jsou chráněny naším prohlášením o ochraně osobních údajů, nejsou materiály, které na tyto stránky přenesete, považovány za důvěrné a nejsou chráněny autorským právem. ThomasLloyd nepřebírá žádné závazky vůči takovýmto materiálům. ThomasLloyd a společností ThomasLloyd označená osoba/organizace mají právo, takovéto materiály a všechna data, obrázky, zvuky, texty a ostatní obsažené materiály pro komerční a nekomerční účely všeho druhu kopírovat, zveřejňovat, rozesílat, integrovat do systémů nebo jinak používat.


Odstavec 5. Žádná nabídka; žádné poradenství, žádné závazné investiční informace

Stránka a na ní zachycené informace a obsahy jsou pouze obecné povahy a nepředstavují ani smluvní nabídky a ani finanční, servisní, investiční či jiné poradenství (včetně jakéhokoli právního, daňového nebo finančního poradenství i poradenství ohledně využívání, použitelnosti a rentability cenných papírů a ostatních investic), a nenahrazují přiměřené a individuální poradenství. Neměli byste se výhradně spoléhat na informace přístupné na stránkách a každopádně si dodatečně nechte nezávisle profesionálně poradit, zvláště ve finančních, daňových a právních otázkách, dříve než se v oblasti investic rozhodnete, protože stránky nezahrnují všechny aspekty a kritéria důležitá u investičních rozhodnutí pro vás osobně popř. pro vaši firmu, a také neukazuje všechny možné alternativní produkty, které vašim účelům a požadavkům také či ještě více odpovídají.

Poskytnutím popř. vyvoláním obsahů na stránce s vámi ThomasLloyd s vámi v žádném případě nenavazuje smluvní vztah. Stránka a její obsahy nemohou být také chápány jako doporučení pro uzavření nebo neuskutečnění určitých transakcí a obchodů nebo jako doporučení, nabídky nebo výzva k jednání, koupi nebo prodeji popř. využití cenných papírů, ostatních finančních produktů nebo služeb, které předtím vyžadují přiměřené a individuální poradenství. Na stránkách mohou být v určitých případech k dispozici emisní oběžníky, prospekty nebo memoranda s ohledem na umístění emise obligací na evropském kapitálovém trhu, které se vztahují k určitému produktu. Za jejich obsah nepřebírá ThomasLloyd žádné záruky. Uživatelé by si měli obsažené informace pečlivě pročíst a nechat si ještě dodatečně profesionálně poradit, než udělají investiční rozhodnutí.

Informace s ohledem na vývoj cenných papírů nebo ostatní finanční produkty a investice na této stránce vycházejí ze zkušeností z minulosti ze kterých není možno vyvodit žádné indície nebo závazná tvrzení týkající se budoucího vývoje, zvláště s ohledem na budoucí zisky nebo ztráty. S investicí může investor dosáhnout zisků nebo ztrát a každý investor musí počítat se ztrátou vložené částky. Produkty představované na této stránce nejsou – ledaže by na to bylo výslovně poukázáno – státně zajištěny ani garantovány.

Všechny názory prezentované na této stránce, výroky a odhady společnosti ThomasLloyd, které jsou představovány jako takové, uvádějí jen příslušné názory, výroky a odhady v okamžiku zveřejnění a mohou být kdykoli změněny, a v žádném případě nepředstavují závazné výroky nebo zajištění ze strany ThomasLloyd dar. Cenové úrovně a hodnocení, které jsou na stránkách zveřejněny, jsou čistě indikativní a nezávazné a slouží jen k informačním účelům. Zprávy, kurzy a ostatní aktuální informace jsou zpravidla zobrazení s časovým zpožděním.


Odstavec 6. Vyloučení záruky a záručního plnění

Účelem stránky je, poskytnou veřejnosti obecné informace ke společnosti ThomasLloyd a umožnit zákazníkům a potenciálním zákazníkům, aby s ThomasLloyd komunikovali. Stránka je i zdrojem informací pro zákazníky a potencionální zákazníky společnosti ThomasLloyd s ohledem na produkty a služby, které jsou k dostání u ThomasLloyd a u s ním spojených firem.

ThomasLloyd nepřebírá žádné ručení a záruky za věcné a právní nedostatky stránky, včetně technických závad a virů, a na stránkách poskytnutých informací a aplikací ani za správnost výsledků, kterých jste vy nebo třetí osoby dosáhli používáním této stránky. ThomasLloyd mimo to zvláště nezaručuje správnost, bezchybnost, úplnost, aktuálnost, konkurenceschopnost a použitelnost stránky a jejího obsahu i její vhodnosti pro daný účel a neporušení vlastnického, ochranného a autorského práva třetích osob touto stránkou ani vaši schopnost či neschopnost tuto stránku využívat. ThomasLloyd nepřebírá žádnou zodpovědnost za to, pokud stránka a její obsah na základě technických nebo jiných závad není zcela nebo částečně k dispozici a nebo nemůže být vůbec či jen omezeně používána.

Stránka a její obsah jsou dány k dispozici „tak jak jsou“. ThomasLloyd vylučuje veškeré záruky a ručení v souvislosti s používáním (nebo nemožnosti použití) stránky a jejího obsahu, pokud je v činnosti a není uplatněná závazná zákonná odpovědnost pro úmysl, hrubou nedbalost, poškození života, tělesné poškození nebo poškození zdraví.

ThomasLloyd neručí v souvislosti s používáním popř. s přístupem na stránky zvláště za bezprostřední nebo nepřímé škody a ztráty ani za následné škody, zvláště při výslovném odkazu na možnost jejich výskytu. To platí i pro ztrátu příjmu, zisku, očekávaných úspor a ostatních škod a ztrát, které zvláště vznikají zakázkami, investičními rozhodnutími nebo nákupem a prodejem popř. obchodováním s produkty třetích stran, které jsou založeny na informacích poskytnutých na stránce.


Odstavec 7. Regionální omezení

Stránka a na ní popsané produkty a služby nejsou zaměřeny na uživatele s trvalým bydlištěm, pobytem nebo národností Spojených států Amerických, Austrálie, Kanady a Japonska ani na osoby v zemích popř. jurisdikcích, ve kterých je omezena nebo zakázána nabídka či distribuce takovýchto produktů a služeb nebo zveřejňování informací o nich takovýmto osobám zcela nebo částečně na základě národnosti, trvalého bydliště či z jiných důvodů. Osoby, kterým stránka není dle tohoto odstavce 7. určena, není přístup na stránky povolen a informace z těchto stránek nesmí být rozšiřovány v zemích popř. jurisdikcích,ve kterých to není povoleno.

Emisní oběžníky, prospekty a nebo memoranda a s ohledem na umístění emise obligací na evropském kapitálovém trhu obsahují informace vztahující se k omezení prodeje pro všechny na této stránce popsané produkty a uživatel by si je měl důkladně pročíst. Cenné papíry popsané na těchto internetových stránkách nejsou a nebudou registrovány dle zákona USA o cenných papírech (US Securities Act) z roku 1933 a obchodování s takovýmito cennými papíry nebylo povoleno pro účely zákona USA o burze zboží (US Commodities Exchange Act) z roku 1936. Tyto cenné papíry se nesmí nabízet v USA, občanům a obyvatelům USA a nesmí být tam a těmto osobám prodávány.


Odstavec 8. Informace a odhady prostřednictvím třetích osob

Všechny názory,rady, výroky servis, nabídky nebo jiné informace nebo obsahy, které byly zpřístupněny třetími osobami (včetně dodavatelů informací nebo uživatelů této stránky), jsou výhradně od svých příslušných autorů a ne od ThomasLloyd. ThomasLloyd s názory, radami nebo výroky, která se na stránkách objeví, nemusí nutně souhlasit a nepřebírá žádnou zodpovědnost za jejich správnost, úplnost a spolehlivost.


Odstavec 9. Odkaz na možný střet zájmů

ThomasLloyd a s ním propojené firmy dle § 15 AktG a jejich příslušné vedoucí síly, zaměstnanci a pověřenci („členové skupiny ThomasLloyd Gruppe“) mohou mít nebo měli vlastní zájem na cenných papírech nebo jiných finančních produktech či investicích nebo jiných hodnotách a/nebo vztazích k podniku, na které se na těchto stránkách přímo nebo nepřímo odkazuje, např. tím, že tyto hodnoty sami zastávají sjednávají nebo se jako tvůrce trhu pro tyto hodnoty zasazují nebo pro tyto firmy poskytly služby.


Odstavec 10. Náhrada škody

Tímto se jednotliví členové skupiny ThomasLloyd Gruppe zprošťují veškerých pohledávaných nároků, stížnost, závazků, nároků na náhradu škod, nákladů a výloh, včetně přiměřených nákladů na právníky, které by mohly být na základě používání této stránky a jejího obsahu vzneseny vámi či třetími osobami a zavazuje se, že odpovídající osoby skupiny ThomasLloyd Gruppe odškodní a nahradí jim škodu, pokud takovéto nároky budou vzneseny. Toto neplatí, pokud se odpovídající osoba skupiny ThomasLloyd Gruppe záměrně nebo z hrubé nedbalosti spolupodílela na vzniku pohledávaných nároků, stížnost, závazků, nároků na náhradu škod, nákladů a výloh.


Odstavec 11. Hypertextové odkazy na jiné internetové stránky

Pokud používáte určité hypertextové odkazy na internetové stránky ThomasLloyd, opusťte pokud možno stránky ThomasLloyd. ThomasLloyd není odpovědný za obsah internetových stránek, kterých bylo dosaženo přes hypertextové odkazy. Proto nemůže ThomasLloyd převzít žádnou zodpovědnost nebo záruku za správnost, úplnost a aktuálnost informací, kterých je dosaženo přes hypertextové odkazy. ThomasLloyd výslovně nepřebírá žádnou zodpovědnost za informace, kterých je dosaženo přes hypertextové odkazy z této stránky. Bez předchozího písemného souhlasu nesmíte použít žádnou část těchto stránek na některých jiných internetových stránkách nebo na tuto stránku z jiných stránek odkazovat.


Odstavec 12. Bezpečnost komunikace

Bezpečnost komunikace prostřednictvím internetu a e-mailu nemůže být zaručena. Hrozí riziko, že v e-mailové komunikaci a v přílohách obsažené informace, včetně možných důvěrných informací, budou při přenosu odchyceny, ztraceny, zničeny nebo zpožděny. Přestože ThomasLloyd podnikl přiměřená opatření, aby tato rizika minimalizoval, neposkytuje ThomasLloyd žádnou záruku na to, že komunikace, e-maily nebo k nim přidané přílohy neobsahují viry nebo jiné škodlivé obsahy.


Odstavec 13. Export a mezinárodní zákony

Export určitých informací, souborů a aplikací může podléhat zvláštním ustanovením, zvláště exportním podmínkám a omezením a příp. podléhat schválení. Zavazujete se, že budete přísně dodržovat příslušná ustanovení pro takovýto export, zvláště v EU popř. v jednotlivých členských státech EU i USA, a také příslušná ustanovení země, do které mají být informace, soubory nebo aplikace zaslány, a že případně předem získáte nutná povolení. Zavazujete se, že nebudete žádné obsahy stránek exportovat do země nebo importovat ze země, pro kterou je dle zákonů USA zakázán export popř. import. Prohlašujete, že nejste státním příslušníkem takovéto země. Kromě toho se zavazujete, že obsahy této stránky nepoužíváte k účelům, které by byly podle zákonů dané země protiprávní.


Odstavec 14. Platné právo, právní oblast, změny a Salvátorská klauzule

Tyto podmínky používání, vaše využívání stránek a stahování ze stránek podléhají výlučně německému právu s vyloučením obchodního práva SN. Všechny právní spory související s těmito podmínkami používání nebo využívání těchto stránek spadají do pravomoci německých soudů. Příslušným soudem je, pokud je uživatelem obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku (HGB), Štutgart. Stránky provozuje a odpovídá za ně ThomasLloyd. Protože má ThomasLloyd své sídlo v Německu, zohledňují stránky odpovídající, v Německu platné právní požadavky. ThomasLloyd nezaručuje, že stránka, její používání nebo tyto podmínky používání (zcela nebo z části) příslušným odpovídajícím zákonům mimo Německo. Pokud na tyto stránky přistupujete z míst mimo Německo, činíte tak z vlastní iniciativy a jste výhradně sami zodpovědní za dodržování zákonů a předpisů pro vás platných dle příslušného zemského práva souvisejících s touto stránkou.

Podmínky používání mohou být společností ThomasLloyd kdykoli změněny, doplněny nebo nahrazeny. Podmínky používání byste si měli na začátku každé návštěvy na stránkách podrobně přečíst s ohledem na možné změny a doplňky. Vedlejší ujednání a smluvní dohody, které doplňují tyto podmínky používání popř. by jim měly být nadřazeny, vyžadují písemnou formu.

Úplná nebo částečná neplatnost, protiprávnost nebo neprosaditelnost jednoho ustanovení těchto podmínek používání dle práva právního řádu se nedotýká platnosti, zákonitosti nebo prosaditelnosti zbylých ustanovení těchto podmínek používání.