Sociální odpovědnost

Budování infrastruktury:

Most ke vzdělání, zdraví a blahobytu.

Naše investice do infrastruktury sledují primárně cíl vytvořit trvalé hodnoty. Pro naše investory, ale i pro lidi na daném stanovišti. Tím současně přebíráme odpovědnost za jednání, které na základě zohlednění sociálních, etických a ekologických aspektů nabízí systémově relevantní užitek a daleko přesahuje splnění cílů daného zařízení stanovených našimi investory.

Příklad obnovitelných energií: Naše projekty dodávají naléhavě potřebný, udržitelně vyráběný proud do regionálních aglomeračních center, ale i do dosud nedostatečně zásobených venkovských regionů. Umožňují vznik průmyslových a řemeslných center, chod strojů v továrnách a dílnách, a přispívají tak podstatně k celkovém společenskému rozvoji. Pokládají základní kámen hospodářského vývoje a následných investic, podněcují náběh růstových procesů a vedou lidi již během stavební fáze k práci. Nabízejí sedlákům v regionu vedlejší příjem zhodnocením odpadů z jejich sklizně v našich elektrárnách na biomasu.

Nově vytvořená kupní síla se potencuje další spotřebou a vede ke vzniku dalších pracovních míst v regionálním hospodářství, v řemesle, v obchodě i ve službách. Naše elektrárny přinášejí i světlo do škol a nemocnic, umožňují chlazení a uchovávání potravin, přístup k moderní komunikaci, a tím i získávání znalostí a vzdělání.

A přispívají k ochraně životního prostředí, čímž udržitelně zlepšují životní podmínky obyvatelstva. Tím naše elektrárny nasazují laťku ohledně energeticko-politické a sociální udržitelnosti v regionu, a jsou tak příkladem vertikální integrace infrastrukturálních projektů.

Podle našeho názoru jsou investice do řešení způsobem, jak investicí vyvolat potřebnou změnu.

Matthias Klein, Managing Director, Head of Corporate Center and CEO Europe

Budiž světlo

Spoře osvětlené obce. Tam, kde svítí několik málo světel, rámusí naftové generátory, aby za spoustu peněz vygenerovaly něco málo elektřiny. Ať již pro zářivku v jídelně, lednici obchodníka s potravinami nebo osaměle svítící žárovku v obytném domě. Dopady latentního nedostatku proudu patří k běžnému obrazu v řadě především venkovských regionů Asie.

Změna a perspektivy díky energii

Naše elektrárny zde přinášejí zásadní změnu, umožní mnoha tisícům domácností účast na pokroku, vytvářejí perspektivy a blahobyt, šetří ovzduší, vody a přírodní zdroje. Vnáší se tedy doslova světlo do regionu, který byl dosud odříznutý od výhod spolehlivé a zaplatitelné elektrifikace.

Environment Social Governance (ESG)

V posledních letech si firmy působící v sektoru finančních služeb svět stále víc uvědomuji význam efektivního řízení ekologických a společenských faktorů a faktorů podnikového vedení (ESG). ThomasLloyd jako investiční a poradenský podnik je přímo i nepřímo odpovědný za úspory milionů klientů po celém světě, a jeho závazkem je proto investovat kapitál svých klientů odpovědně a prostřednictvím investičního procesu integrujícího komerční a finanční faktory s faktory ESG.

ČÍST DÁLE

Společnost ThomasLloyd je signatářem Principů odpovědného investování (PRI)

a jiných klíčových iniciativ podporujících odpovědné investování

Společnost ThomasLloyd přijala závazek odpovědného investování. Věříme, že integrace hlavních ekologických a společenských faktorů a faktorů podnikového řízení (ESG) do našeho investičního procesu je hlavní součástí povinnosti, která nám byla svěřena, totiž jednat v nejlepším zájmu našich klientů a těch, pro něž pracují. Abychom formálně a systematicky integrovali a zapojovali faktory ESG do tohoto procesu, vytvořili jsme si Strategii, metodologii a rámec společensky odpovědného investování.

ČÍST DÁLE

Nadace ThomasLloyd Foundation –
pomocná ruka kdykoli a kdekoli je zapotřebí

Jako jeden z čelních investorů v infrastrukturním sektoru jihovýchodní Asie se cítíme přímo spojeni s lidmi na místě. Jasně se hlásíme k zodpovědnosti, abychom nad rámec našich infrastrukturních projektů mírnili útrapy, byli nápomocni při etablování základních životních potřeb a trvale podporovali společenský pokrok.

Tím firma ThomasLloyd zastřešuje veškeré aktivity své sociální angažovanosti pod hlavičkou nadace ThomasLloyd Foundation rozdělených do dvou akčních oblastí, které nejlépe odpovídají regionálním zvláštnostem a požadavkům:

na jedné straně iniciování a realizace konkrétních „Ostrovních řešení elektrifikace“ (takzvané „off grid solutions“) v odlehlých a rozvojových obcích, ve kterých se v dohledné době neočekává napojení na komerční elektrické sítě a následkem toho by bez vytvoření těchto ostrovních řešení byla sociální zařízení (např. zdravotnická centra, kliniky a vzdělávací zařízení moderního typu), která jsou založená na zásobování elektrickým proudem, trvale odříznuta od těchto výhod,

na druhé straně opatření konkrétní pomoci v nouzi – ať již při rychlém a nebyrokrokratickém situačním poskytnutí přímých finančních prostředků a vhodných materiálů popř. nástroj k okamžité pomoci po přírodních katastrofách nebo kontinuální podpora regionálních organizací a projektů poskytujících pomoc, které se zavázaly k podpoře určitých společenských skupin.

Číst dále

ANGAŽOVANOST

Jako komplexně jednající podnik se hlásíme k odpovědnosti za lidi, v jejichž regionu vyděláváme přidanou hodnotu pro své investory. Protože tito lidé v podstatě náš úspěch umožňují - jako spolupracovníci, dodavatelé našich elektráren na biomasu, partneři. Proto pomáháme tam, kde je pomoc třeba. Zvlášť nás těší, že i spolupracovníci společnosti ThomasLloyd ve vlastní režii nebo s pomocí společnosti ThomasLloyd iniciují sociální projekty a starají se o ně.

SPOLEČNOST

Cílovým regionem našich investic jsou často venkovské úseky trpící strukturální slabostí a typické převahou zemědělství. Pracovní místa v průmyslu a řemeslu jsou vzácná, průmyslové aglomerace ve velkém měřítku neexistují. Infrastruktura je často zastaralá. Ani napojení na velké rozvodné sítě proudu v těchto regionech většinou neexistují. Nadregionálního dodavatele proudu by navíc přetěžovaly.

GENEROVÁNÍ PROUDU PRO GENERACE

Právě zde zabírá decentrální přístup elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Proud se vyrábí tam, kde se spotřebovává, na základě přírodních, dostupných zdrojů a bez budování velkých nadregionálních sítí. Pracovníci nacházejí mzdu a chléb na stavbách, sedláci mají možnost přídavného příjmu zhodnocením odpadů ze sklizně v našich elektrárnách na biomasu.

Energetická bezpečnost navíc vede k bezpečnosti investic. S úspěšným uvedením našich elektráren do provozu se spouští proces, v jehož důsledku vzniknou nové průmyslové oblasti, řemeslné zóny a obchodní centra s tisíci pracovních míst, čímž se generuje příjem a umožní konzum.

Udržitelně vyrobený proud otevírá šance na vzdělání. Elektrifikují se školy, do vzdělávacího systému přicházejí moderní výukové prostředky. Učitelé využívají pedagogických předností počítačů, děti mají večer doma světlo, aby se mohly učit. Internet nabízí přístup ke globálnímu vědění. Naše projekty vytvářejí dalekosáhlý užitek - pro celý region a řadu generací.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen