Sociální odpovědnost

Budování infrastruktury:

Most ke vzdělání, zdraví a blahobytu

Naše investice do infrastruktury jsou zaměřeny především na vytváření trvalé hodnoty. Pro naše investory, ale i pro místní obyvatele. Současně přebíráme zodpovědnost za jednání, které nabízí systémové výhody díky zohlednění sociálních, etických a ekologických aspektů, a je nad rámec plnění investičních cílů našich investorů.

Příklad obnovitelných energií: Naše projekty dodávají potřebnou a udržitelnou elektřinu regionálním aglomeračním centrům, ale také venkovským oblastem, které dříve nebyly pokryty. Vytvářejí průmyslová a obchodní centra, provozují stroje v továrnách a dílnách, a tak významně přispívají k rozvoji společnosti jako celku. Jsou základem pro hospodářský rozvoj a následné investice, iniciátorem růstu a vytvářejí pracovní příležitosti už během fáze výstavby. Díky našim elektrárnám na biomasu poskytují zemědělcům v regionu další příjmy formou recyklování plodinového odpadu.

recyklování plodinového odpadu. Nově získaná kupní síla se rozšiřuje dodatečnou spotřebou a vytváří další pracovní místa v regionální ekonomice, řemeslnictví, obchodu a odvětví služeb. Naše elektrárny také přinášejí světlo školám a nemocnicím, umožňují chlazení a uchovávání potravin, poskytují přístup k moderní komunikaci a tím podporují poznání a vzdělání.

Dále přispívají k ochraně životního prostředí a k udržitelnému zlepšení životních podmínek obyvatelstva. Tím Naše elektrárny stanovují měřítka v oblasti energetické politiky a sociální udržitelnosti v regionu a představují tak vzorový případ vertikální integrace infrastrukturních projektů.

Jsme přesvědčeni, že společensky odpovědné investování představuje možnosti, jak prostřednictvím investic vyvolat potřebné změny.

Matthias Klein, Managing Director, Corporate and External Affairs & CEO Europe

Energie je nositelem světla ve tmě

Spoře osvětlené obce. Tam, kde svítí několik málo světel, rámusí naftové generátory, aby za spoustu peněz vygenerovaly něco málo elektřiny. Ať již pro zářivku v jídelně, lednici obchodníka s potravinami nebo osaměle svítící žárovku v obytném domě. Dopady zásadního nedostatku elektřiny jsou běžné především v mnoha venkovských oblastech Asie.

Změna a perspektivy díky energii

Naše elektrárny sem přinášejí zásadní změnu, která umožňuje mnoha tisícům domácností zúčastnit se rozvoje, vytvářejí perspektivu a prosperitu, chrání ovzduší, vodu a přírodní zdroje. Vnáší doslova světlo do regionu, který byl doposud odříznutý od výhod spolehlivé a cenově dostupné elektrifikace.

Environment Social Governance (ESG)

V posledních letech si firmy působící v sektoru finančních služeb stále více uvědomují význam a účinnost začlenění ESG kritérií (environmentální, sociální a vládní) do svých činností. ThomasLloyd jako investor a poradenská firma je přímo i nepřímo odpovědná za majetek milionů investorů. Proto také klademe velký důraz na zodpovědné využívání kapitálu našich klientů a kromě faktorů zaměřených na ekonomické a finanční trhy také integrujeme kritéria ESG do našeho investičního procesu.

ČÍST DÁLE

Společnost thomaslloyd je signatářem principů odpovědného investování (PRI)

a jiných klíčových iniciativ podporujících odpovědné investování

Společnost ThomasLloyd se zavazuje investovat odpovědně z hlediska budoucnosti. Věříme, že implementace tzv. ESG kritérií (životní prostředí, sociální odpovědnost, dobré vedení podniku) do investičního procesu představuje podstatnou součást našeho závazku v roli správce majetku. Abychom jednali v nejlepším zájmu našich klientů, vyvinuli jsmek systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu princip a metodiku sociálně odpovědného investování.

ČÍST DÁLE

Nadace ThomasLloyd Foundation –
pomocná ruka kdykoli a kdekoli je zapotřebí

Jako jeden z čelních investorů v infrastrukturním sektoru jihovýchodní Asie se cítíme přímo spojeni s lidmi na místě. Jasně se hlásíme k zodpovědnosti, abychom nad rámec našich infrastrukturních projektů mírnili útrapy, byli nápomocni při etablování základních životních potřeb a trvale podporovali společenský pokrok.

Tím firma ThomasLloyd zastřešuje veškeré aktivity své sociální angažovanosti pod hlavičkou nadace ThomasLloyd Foundation rozdělených do dvou akčních oblastí, které nejlépe odpovídají regionálním zvláštnostem a požadavkům:

na jedné straně iniciování a realizace konkrétních „Ostrovních řešení elektrifikace“ (takzvané „off grid solutions“) v odlehlých a rozvojových obcích, ve kterých se v dohledné době neočekává napojení na komerční elektrické sítě a následkem toho by bez vytvoření těchto ostrovních řešení byla sociální zařízení (např. zdravotnická centra, kliniky a vzdělávací zařízení moderního typu), která jsou založená na zásobování elektrickým proudem, trvale odříznuta od těchto výhod,

na druhé straně opatření konkrétní pomoci v nouzi – ať již při rychlém a nebyrokrokratickém situačním poskytnutí přímých finančních prostředků a vhodných materiálů popř. nástroj k okamžité pomoci po přírodních katastrofách nebo kontinuální podpora regionálních organizací a projektů poskytujících pomoc, které se zavázaly k podpoře určitých společenských skupin.

Číst dále

ANGAŽOVANOST

Jako komplexně jednající podnik se hlásíme k odpovědnosti za lidi, v jejichž regionu vyděláváme přidanou hodnotu pro své investory. Protože tito lidé v podstatě náš úspěch umožňují - jako spolupracovníci, dodavatelé našich elektráren na biomasu, partneři. Proto pomáháme tam, kde je pomoc třeba. Zvlášť nás těší, že i spolupracovníci společnosti ThomasLloyd ve vlastní režii nebo s pomocí společnosti ThomasLloyd iniciují sociální projekty a starají se o ně.

SPOLEČNOST

Cílovým regionem našich investic jsou často venkovské úseky trpící strukturální slabostí a typické převahou zemědělství. Pracovní místa v průmyslu a řemeslu jsou vzácná, průmyslové aglomerace ve velkém měřítku neexistují. Infrastruktura je často zastaralá. Ani napojení na velké rozvodné sítě proudu v těchto regionech většinou neexistují. Nadregionálního dodavatele proudu by navíc přetěžovaly.

GENEROVÁNÍ PROUDU PRO GENERACE

Právě zde zabírá decentrální přístup elektráren využívajících obnovitelné zdroje. Proud se vyrábí tam, kde se spotřebovává, na základě přírodních, dostupných zdrojů a bez budování velkých nadregionálních sítí. Pracovníci nacházejí mzdu a chléb na stavbách, sedláci mají možnost přídavného příjmu zhodnocením odpadů ze sklizně v našich elektrárnách na biomasu.

Energetická bezpečnost navíc vede k bezpečnosti investic. S úspěšným uvedením našich elektráren do provozu se spouští proces, v jehož důsledku vzniknou nové průmyslové oblasti, řemeslné zóny a obchodní centra s tisíci pracovních míst, čímž se generuje příjem a umožní konzum.

Udržitelně vyrobený proud otevírá šance na vzdělání. Elektrifikují se školy, do vzdělávacího systému přicházejí moderní výukové prostředky. Učitelé využívají pedagogických předností počítačů, děti mají večer doma světlo, aby se mohly učit. Internet nabízí přístup ke globálnímu vědění. Naše projekty vytvářejí dalekosáhlý užitek - pro celý region a řadu generací.