Pomocná Ruka Kdykoli A Kdekoli Je Potřeba

 

Jako jeden z čelních investorů v infrastrukturním sektoru jihovýchodní Asie se cítíme být přímo spojeni s místními lidmi. Jednoznačně se hlásíme k zodpovědnosti, abychom nad rámec našich infrastrukturních projektů mírnili utrpení, byli nápomocni při zajišťování základních životních potřeb a trvale podporovali společenský pokrok.


Komplexní jednání pro nás znamená převzetí odpovědnosti také za místní lidi, kteří nám umožňují úspěšnou realizaci našich infrastrukturních projektů - jako spolupracovníci, dodavatelé našich elektráren na biomasu, partneři. Proto pomáháme tam, kde je potřeba pomocné ruky.

T.U. MICHAEL SIEG, Chief Executive Officer


Společnost ThomasLloyd přitom rozdělila veškeré své aktivity v oblasti sociální angažo- vanosti, které zastřešuje nadace ThomasLloyd Foundation, do dvou okruhů, které nej- lépe odpovídají regionálním zvláštnostem a požadavkům:

  • na jedné straně iniciování a realizace konkrétních „ostrovních řešení elektrifikace“ (takzvané • „off grid solutions“) v odlehlých a zaostalých obcích, ve kterých se v dohledné době neo- čekává napojení na komerční elektrické sítě a které by bez vytvoření těchto ostrovních řešení zůstaly trvale odříznuty od výhod, jež skýtají sociální zařízení závislá na elektřině;

  • poskytování cenově dostupných možností bydlení pracovníkům a ostatním lidem, kteří z finančních důvodů nemohou najít na domácím trhu s byty resp. obytnými domy při-měřené bydlení;

  • na druhé straně opatření zaměřená na konkrétní pomoc v nouzi – ať již ve formě rych-lého, nebyrokratického a z dané situace vyplývajícího poskytnutí přímých finančních prostředků a vhodných materiálů resp. zařízení určených k okamžité pomoci po přírod-ních katastrofách, nebo formou kontinuální podpory regionálních humanitárních orga-nizací a projektů, které se zavázaly k podpoře určitých sociálních skupin.

Boj proti COVID-19

BioPower Group a ThomasLloyd se podílejí na boji proti COVID-19 v Negros Occidental

BioPower Group a ThomasLloyd se připojily k boji proti onemocnění COVID-19 ve filipínské provincii Negros Occidental. Učinily tak prostřednictvím iniciativy, jejímž cílem je přispět k zajištění ochrany zdravotnických pracovníků v první linii a k poskytování nezbytně nutných pomůcek a dalšího materiálu nemocnicím a místním vládním jednotkám.

 

ČÍST DÁLE

Projekty škol v Indii a na Filipínách:

Energie k učení a životu

Projekty škol realizované nadací ThomasLloyd Foundation přinášejí elektřinu do škol, které i navzdory novým elektrárnám ThomasLloyd zůstávají z důvodu své polohy resp. vzdálenosti i nadále bez připojení k síti. Na základě procesu selekce jsou v obcích vzdálených od sítě vyhledávány a vybírány školy, které zavedení elektřiny nejvíce potřebují. Tam, kde je to nezbytné, se kromě toho provádí oprava či nová výstavba toalet a umýváren, jež dětem umožňuje přístup k hygienickým zařízením, a pořizují se počítače, ventilátory a další vybavení.

 

ČÍST DÁLE

„ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO V OBCI SITIO BAIS“:

Energie jako základ zdraví a života

Dalším příkladem ostrovních projektů elektrifikace nadace ThomasLloyd Foundation je zdravotnické zařízení v odloučené obci Yubo v oblasti Sitio Bais, která je v období dešťů dostupná jen těžkými terénními vozy. Vesnice se nachází cca 18 kilometrů od La Carlota City – místa, kde se nachází elektrárna na biomasu South Negros BioPower, jejíž pro-jekt realizuje společnost ThomasLloyd. Obyvatelé se ponejvíce zabývají zemědělstvím, převážně pěstováním banánů a výrobou dřevěného uhlí. Průměrná úroveň příjmů je pod hranicí chudoby, takže pomocné práce musí vykonávat i děti a mládež a tím se musí vzdát přiměřeného školního vzdělání. Stávající zdravotní středisko bez napojení na elektrickou energii a bez pravidelných služeb zdravotního personálu sloužilo nejen pro potřeby 150 místních rodin, ale muselo se starat ještě o dvě další obce v okolí.

 

ČÍST DÁLE

Bahay Tuluyan Foundation:

Sociální angažovanost pro zneužívané děti, sirotky a děti ulice

Děti bývají často těmi, kdo na prudkém růstu rozvíjejících se zemí doplácí – například tehdy, když se jejich rodiče ocitnou v bídě, když své rodiče ztratí nebo když je jejich rodiče zneužívají. To platí i na Filipínách.ThomasLloyd proto prostřednictvím nadace Bahay Tuluyan Foundation podporuje jednu z nejambicióznějších soukromých humanitárních organizací, která se ve velkoměstských aglomeracích stará o sirotky, zneužívané a na ulici žijící děti a mládež, je důvěryhodným kontaktním partnerem a tam, kde je to potřeba, poskytne útočiště a bezpečí. Nadace otevírá cesty k pravidelné školní docházce, asistuje při hledání nového pracovního místa, a vytváří tak předpoklady pro život v osobním a sociálním bezpečí.


ČÍST DÁLE

Lacson-Bariw Village

MODERNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE:

ThomasLloyd garantuje na svých stavbách a projektech spravedlivé pracovní podmínky, které podléhají nejvyšším mezinárodním standardům. Mimoto jsou pro nás předmětem mimořádného zájmu i životní podmínky všech, kteří pro nás pracují. ThomasLloyd tak společně s "Lacson-Bariw Village" vytvořil moderní a cenově dostupné bydlení pro přibližně 50 rodin v bezprostřední blízkosti nemovitosti North Negros BioPower, které bylo v březnu 2019 slavnostně předáno do užívání.

Find out more

POMOCNÁ RUKA

PO ORKÁNU NA FILIPÍNÁCH V R. 2013 : SPOLEČNOST THOMASLLOYD DALA K DISPOZICI FINANČNÍ A PŘÍMO POMOC K REKONSTRUKCI.

Jako jeden z největších zahraničních investorů v oboru infrastruktury zaměřené na obnovitelné energie na Filipínách se cítíme být úzce spojeni s místními lidmi. Proto se vedení společnosti ThomasLloyd Group tehdy ihned rozhodlo lidem v postižených oblastech nebyrokraticky a rychle pomoci.

 

ČÍST DÁLE

Podpora výzkumu, vývoje a prevence i situační pomoc v nouzi

ThomasLloyd nadto podporuje další organizace a iniciativy pravidelnými dary.

ČÍST DÁLE

Veškeré služby a plnění nadace thomaslloyd foundation jsou poskytovány zcela dobrovolně a bezplatně a jsou směřovány přímo do projektů, aby se zajistilo, že bude k určenému účelu přímo v příslušném místě použito 100 % poskytnuté podpory.