Pomocná Ruka Kdykoli A Kdekoli Je Potřeba

 

Jako jeden z čelních investorů v infrastrukturním sektoru jihovýchodní Asie se cítíme být přímo spojeni s místními lidmi. Jednoznačně se hlásíme k zodpovědnosti, abychom nad rámec našich infrastrukturních projektů mírnili utrpení, byli nápomocni při zajišťování základních životních potřeb a trvale podporovali společenský pokrok.


Komplexní jednání pro nás znamená převzetí odpovědnosti také za místní lidi, kteří nám umožňují úspěšnou realizaci našich infrastrukturních projektů - jako spolupracovníci, dodavatelé našich elektráren na biomasu, partneři. Proto pomáháme tam, kde je potřeba pomocné ruky.

T.U. MICHAEL SIEG, Founder and Group Chief Executive


Společnost ThomasLloyd přitom rozdělila veškeré své aktivity v oblasti sociální angažo- vanosti, které zastřešuje nadace ThomasLloyd Foundation, do dvou okruhů, které nej- lépe odpovídají regionálním zvláštnostem a požadavkům:

  • na jedné straně iniciování a realizace konkrétních „ostrovních řešení elektrifikace“ (takzvané • „off grid solutions“) v odlehlých a zaostalých obcích, ve kterých se v dohledné době neo- čekává napojení na komerční elektrické sítě a které by bez vytvoření těchto ostrovních řešení zůstaly trvale odříznuty od výhod, jež skýtají sociální zařízení závislá na elektřině;

  • poskytování cenově dostupných možností bydlení pracovníkům a ostatním lidem, kteří z finančních důvodů nemohou najít na domácím trhu s byty resp. obytnými domy při-měřené bydlení;

  • na druhé straně opatření zaměřená na konkrétní pomoc v nouzi – ať již ve formě rych-lého, nebyrokratického a z dané situace vyplývajícího poskytnutí přímých finančních prostředků a vhodných materiálů resp. zařízení určených k okamžité pomoci po přírod-ních katastrofách, nebo formou kontinuální podpory regionálních humanitárních orga-nizací a projektů, které se zavázaly k podpoře určitých sociálních skupin.

Boj proti COVID-19

BioPower Group a ThomasLloyd se podílejí na boji proti COVID-19 v Negros Occidental

BioPower Group a ThomasLloyd se připojily k boji proti onemocnění COVID-19 ve filipínské provincii Negros Occidental. Učinily tak prostřednictvím iniciativy, jejímž cílem je přispět k zajištění ochrany zdravotnických pracovníků v první linii a k poskytování nezbytně nutných pomůcek a dalšího materiálu nemocnicím a místním vládním jednotkám.

 

ČÍST DÁLE

Projekty škol v Indii a na Filipínách:

Energie k učení a životu

Projekty škol realizované nadací ThomasLloyd Foundation přinášejí elektřinu do škol, které i navzdory novým elektrárnám ThomasLloyd zůstávají z důvodu své polohy resp. vzdálenosti i nadále bez připojení k síti. Na základě procesu selekce jsou v obcích vzdálených od sítě vyhledávány a vybírány školy, které zavedení elektřiny nejvíce potřebují. Tam, kde je to nezbytné, se kromě toho provádí oprava či nová výstavba toalet a umýváren, jež dětem umožňuje přístup k hygienickým zařízením, a pořizují se počítače, ventilátory a další vybavení.

 

ČÍST DÁLE

„ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO V OBCI SITIO BAIS“:

Energie jako základ zdraví a života

Dalším příkladem ostrovních projektů elektrifikace nadace ThomasLloyd Foundation je zdravotnické zařízení v odloučené obci Yubo v oblasti Sitio Bais, která je v období dešťů dostupná jen těžkými terénními vozy. Vesnice se nachází cca 18 kilometrů od La Carlota City – místa, kde se nachází elektrárna na biomasu South Negros BioPower, jejíž pro-jekt realizuje společnost ThomasLloyd. Obyvatelé se ponejvíce zabývají zemědělstvím, převážně pěstováním banánů a výrobou dřevěného uhlí. Průměrná úroveň příjmů je pod hranicí chudoby, takže pomocné práce musí vykonávat i děti a mládež a tím se musí vzdát přiměřeného školního vzdělání. Stávající zdravotní středisko bez napojení na elektrickou energii a bez pravidelných služeb zdravotního personálu sloužilo nejen pro potřeby 150 místních rodin, ale muselo se starat ještě o dvě další obce v okolí.

 

ČÍST DÁLE

Bahay Tuluyan Foundation:

Sociální angažovanost pro zneužívané děti, sirotky a děti ulice

Děti bývají často těmi, kdo na prudkém růstu rozvíjejících se zemí doplácí – například tehdy, když se jejich rodiče ocitnou v bídě, když své rodiče ztratí nebo když je jejich rodiče zneužívají. To platí i na Filipínách.ThomasLloyd proto prostřednictvím nadace Bahay Tuluyan Foundation podporuje jednu z nejambicióznějších soukromých humanitárních organizací, která se ve velkoměstských aglomeracích stará o sirotky, zneužívané a na ulici žijící děti a mládež, je důvěryhodným kontaktním partnerem a tam, kde je to potřeba, poskytne útočiště a bezpečí. Nadace otevírá cesty k pravidelné školní docházce, asistuje při hledání nového pracovního místa, a vytváří tak předpoklady pro život v osobním a sociálním bezpečí.


ČÍST DÁLE

Lacson-Bariw Village

MODERNÍ A CENOVĚ DOSTUPNÉ BYDLENÍ PRO PRACOVNÍKY A ZAMĚSTNANCE:

ThomasLloyd garantuje na svých stavbách a projektech spravedlivé pracovní podmínky, které podléhají nejvyšším mezinárodním standardům. Mimoto jsou pro nás předmětem mimořádného zájmu i životní podmínky všech, kteří pro nás pracují. ThomasLloyd tak společně s "Lacson-Bariw Village" vytvořil moderní a cenově dostupné bydlení pro přibližně 50 rodin v bezprostřední blízkosti nemovitosti North Negros BioPower, které bylo v březnu 2019 slavnostně předáno do užívání.

Find out more

POMOCNÁ RUKA

PO ORKÁNU NA FILIPÍNÁCH V R. 2013 : SPOLEČNOST THOMASLLOYD DALA K DISPOZICI FINANČNÍ A PŘÍMO POMOC K REKONSTRUKCI.

Jako jeden z největších zahraničních investorů v oboru infrastruktury zaměřené na obnovitelné energie na Filipínách se cítíme být úzce spojeni s místními lidmi. Proto se vedení společnosti ThomasLloyd Group tehdy ihned rozhodlo lidem v postižených oblastech nebyrokraticky a rychle pomoci.

 

ČÍST DÁLE

Podpora výzkumu, vývoje a prevence i situační pomoc v nouzi

ThomasLloyd nadto podporuje další organizace a iniciativy pravidelnými dary.

ČÍST DÁLE

Veškeré služby a plnění nadace thomaslloyd foundation jsou poskytovány zcela dobrovolně a bezplatně a jsou směřovány přímo do projektů, aby se zajistilo, že bude k určenému účelu přímo v příslušném místě použito 100 % poskytnuté podpory.