Náš přístup

PRINCIPY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ

Společensky odpovědné investování (SRI), nazývané někdy udržitelné nebo etické investování, představuje investiční strategii, která usiluje na jedné straně o finanční zisk, ale na druhé straně i o celospolečenský prospěch. Obecně společensky odpovědný investor podporuje jednání firmy, které je založeno na ekologickém chování, ochraně spotřebitele a respektu k lidským právům a rozdílnosti. Problémové oblasti, které si ThomasLloyd jako zastánce SRI uvědomuje, jsou formulovány pod označením „ESG-kritéria“.

S vědomím, že společensky odpovědné investování není abstraktním cílem, ale neustálým procesem zlepšování, se snažíme zohlednit tato ESG-kritéria pro snižování rizika a tvorbu hodnot. Pro splnění těchto zásadních úkolů byly ve společnosti ThomasLloyd implementovány specifické procesy, vytvořeny pozice a cestou společensky odpovědného investování /Social Responsible Investing/ integrovány všechny relevantní investiční a řídící procesy. V průběhu let jsme důsledně pracovali na posílení přístupu sociálně odpovědných investic, vytvářeli vlastní politiku a metodiku SRI. U každého jednotlivého investičního rozhodnutí aplikujeme tento rámec a zajišťujeme, že ESG kritéria jsou zohledňována po dobu celého investičního cyklu.

NAŠE STRATEGIE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ

Společensky odpovědný investor využívá různé strategie pro dosažení maximálního finančního efektu a současně usiluje o maximální celospolečenský prospěch svého podnikání. Tyto strategie plní etickou zásadu neubližování tím, že se vyhýbají investicím do společností podnikajících v oblastech jako je produkce alkoholických nápojů a kuřáckých potřeb, rychlé občerstvení, hazardní hry, pornografie, zbrojení, laboratorní testy na zvířatech, antikoncepce a potraty nebo fosilní paliva. Avšak s výjimkou investic do řešení těchto společenských problémů tento přístup nemá přímý pozitivní společenský dopad, a pouhé vyhýbání se negativnímu není ještě dostatečným přínosem. Pozitivním přínosem je spíše podpora myšlenky udržitelnosti, nejen v úzkém ekologickém a humanitárním smyslu, ale i ve smyslu potenciálu podnikatelských projektů být dlouhodobě konkurenční a úspěšný.

Solutions Investing ThomasLloyd definuje jako klasické investování do podniků nebo projektů, ve kterých jsou ESG kritéria podstatnou součástí řízení a usilují o výnosy typické pro příslušnou třídu investic. Infrastrukturní investování je jeden z nejlepších, ne-li nejlepším příkladem této investiční strategie. Přímé investice do samostatných infrastrukturních projektů místo nákupu akcií umožňují investorovi vykonávat větší společenský vliv: Peníze investované do nákupu akcií přinášejí zisk pouze jejich předchozímu vlastníkovi a nemusí vždy sloužit společenskému prospěchu. Na druhé straně kapitál investovaný do konkrétního projektu přináší přímé výhody.

Na základě našich znalostí globálních a regionálních problémů usilujeme v našem týmu o vytváření udržitelných hodnot. Naše strategie společensky odpovědného investování je ovlivněna řadou nejnaléhavějších potřeb ve světě.Potřeb, které ovlivňují přímo nebo nepřímo naše projekty, naše klienty a další zúčastněné strany. Rozvíjením našeho interního know-how, ale také spoluprácí s odborníky rozvíjíme pochopení pro národní i lokální témata, která se dotýkají práce naší společnosti a projektů, do kterých investujeme. Tak můžeme zabránit nebo eliminovat vznik rizika v naší pracovní oblasti a objevovat příležitosti tvorby hodnot. Výsledkem je vytvoření udržitelných hodnot – hodnot, které prospívají našim klientům, investorům, naší společnosti a také společenskému prostředí, v němž jsou projekty realizovány.

METODOLOGIE INTEGRACE ESG

Metoda pro integrování ESG vytvořena ThomasLloyd popisuje, jak společensky odpovědně investujeme, jak využíváme naše odborné investiční znalosti, jak pozitivně ovlivňujeme společnost ,mimo naše hlavní investiční oblasti, a jak udržujeme vysoký standard řízení a správy společnosti, abychom zajistili náš dlouhodobý úspěch. Naše procesy due diligence začínají okamžikem, kdy jsou identifikovány nové investiční příležitosti.

Naše týmy vyhodnocují investiční příležitosti se zohledněním všech specifických problémů sektorů a regionů, individuálních rámcových podmínek každého projektu a také reputační riziko. Po realizaci investice naše týmy monitorují a řídí širokou škálu kritérií ESG na projektové úrovni, ale i na úrovni jednotlivých portfolií. Přístup k integraci kritérií ESG do všech typů investic je založen na uznávaných externích standardech. Vzhledem k jejich celosvětové reputaci používáme zásady iniciativy OSN Global Compact jako referenci pro standardy, které by zahraniční investice měly splňovat.

Impact Investing

V roce 2015 provedla Morgan Stanley analýzu 10 000 fondů a z této analýzy vyplynul závěr, že fondy s „intenzivním zaměřením na trvalou udržitelnost“ dosahovaly lepších výsledků než fondy, které se o myšlenku udržitelnosti zasazovaly v menší míře. Zpráva Global Impact Investing Network z roku 2015 na téma benchmark a zisk v impaktovém investování privátních investorů a rizikový kapitál současně došla k závěru, že v rámci impaktového investování byla dosažena průměrná nebo dokonce nadprůměrná výnosnost.

HROZBY A PŘÍLEŽITOSTI ESG