NÁŠ ZÁVAZEK –
INVESTOVAT ODPOVĚDNĚ

 

Společnost thomaslloyd je signatářem zásad společensky odpovědného investování (principles for responsible investment – pri) a jiných iniciativ podporujících toto investování.

Společnost ThomasLloyd se zavazuje k tomu, že bude investovat udržitelně. Věříme totiž, že implementace principů odpovědného investování neboli ESG (Environment, Social and Governance) do našeho investičního procesu vyjadřuje náš závazek, který jsme si ve své roli správce stanovili: jednat v nejlepším zájmu našich klientů a investorů. K systematickému začlenění kritérií ESG do tohoto procesu jsme vyvinuli princip, metodiku a rámec sociálně odpovědného investování, a to vnejlepším zájmu našich klientů.

V roce 2013 jsme se připojili k Iniciativě OSN pro financování programů životního prostředí (UNEP FI). V roce 2015 jsme formulovali vlastní politiku ESG a začali s ní seznamovat naše zaměstnance. V roce 2016 jsme podepsali globálně uznávané principy společensky odpovědného investování (PRI) podporované OSN, které jsou celosvětově největší iniciativou pro udržitelné jednání společností (United Nations Global Compact). Stali jsme se členem globální sítě Global Impact Investment Network (GIIN) a Global Impact Investing Network (GIIN) jako i členem Skupiny institucionálních investorů pro změny klimatu (IIGCC).

Námi pevně stanovené zásady a směrnice představují cenné referenční prvky, prostřednictvím kterých získává odpovědná investični činnost nezbytný rámec a ještě jasnější zaměření. Tyto principy nám pomáhají zvyšovat povědomí o udržitelném investování v rámci naší společnosti a našich klientů, týmů projektového řízení a ostatních zúčastněných stran. Zároveň umožňují hovořit společným jazykem a mít společný horizont očekávání. Stejně důležitá pro nás je i vzájemná výměna zkušeností a poznatků s jinými společnostmi, které přijaly stejný závazek. Spolupracujeme proto s kolegy v řadě mezinárodních organizací a struktur s cílem vytvořit užitečné nástroje a zdroje pro nás pro všechny.

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME FINANCE INITIATIVE

Finanční iniciativa ekologického programu Spojených národů - (UNEP) je globálním partnerstvím mezi ekologickým programem Spojených národů (UNEP) a privátním finančním sektorem. Organizace byla založena v r. 2003 a sídlí v Ženevě. Členem iniciativy je aktuálně celosvětově více než 200 společností poskytujících finanční služby ze 44 států.

www.unep.org


UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

United Nations Global Compact je dohoda, kterou uzavírají firmy s OSN za účelem budování sociálnější a ekologičtější globalizace. 31. ledna 1999 byla dohoda oficiálně nabídnuta všem zainteresovaným zástupcům firem tehdejším generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem v průběhu jeho proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Účast na Global Compact se zdůvodňuje dopisem zaslaným generálnímu tajemníkovi OSN. V něm firma vyslovuje svoji vůli, že se bude snažit v budoucnu dodržovat určité minimální sociální a ekologické standardy. Do dnešního dne se k tomuto paktu připojilo bezmála 10 000 firem a 161 národů.

www.unglobalcompact.org


PRI – PRINCIPLES OF RESPONSIBLE INVESTMENT

PRI je celosvětový přední zastánce společensky odpovědných investic. Cílem iniciativy je rozumět implikacím ESG kritérií (environmentální, sociální, vládní) pro investice a podporovat při tom síť podepisujících investorů, aby tyto faktory zohledňovali při investičních rozhodnutích. PRI jedná v dlouhodobém zájmu svých signatářů, finančních trhů a hospodářských prostorů, ve kterých jsou činní, a v neposlední řadě v oblasti životního prostředí a celé společnosti.

PRI je zcela nezávislá iniciativa, povzbuzuje investory k tomu, aby ke zvyšování svého zisku využívali odpovědné investice a nakládali lépe s riziky, ale nesleduje svůj vlastní profit. Pracuje v souladu s globálními politickými činiteli, ale není propojena s žádnou vládou. Je podporována OSN, nicméně k ní nepatří.

www.unpri.org


GLOBAL IMPACT INVESTING NETWORK (GIIN)

GIIN od svého založení v roce 2009 podporuje silnou síť investorů a vedoucích pracovníků s cílem vyvíjet a rozšiřovat účinné investice. GIIN je zrcadlem rozmanité společnosti, kterou zastupujeme. Díky vedení naší investiční rady, společným myšlenkám našich členů a angažovanosti zaměstnanců je naše síť hnacím motorem diskuzí a opatření pro realizaci těchto investic.

www.thegiin.org