Společně s partnery za udržitelný rozvoj

Členství

Primárním cílem, který sledujeme našimi investicemi do infrastruktury, je vytvářet trvalé hodnoty a ty nás zavazují investovat udržitelným způsobem. Abychom mohli dostát našemu požadavku, jsme součástí různých organizací s cílem společně identifikovat a aktivně podporovat opatření pro trvalý růst, ale i vypracovávat a zlepšovat obecné normy v rámci finančního sektoru.

Díky našemu členství v různých odvětvových svazech, výměně informací s think-tankovými institucemi a nevládními organizacemi, ale i po celém světě uznávanými iniciativami za udržitelné investice tím přispíváme k trvalému rozvoji zejména se zřetelem na sociální, etické a ekologické aspekty.


Swiss Sustainable Finance (SSF)

Posláním Swiss Sustainable Finance (SSF) je posílit pozici Švýcarska jako vedoucího hlasu a aktéra v oblasti udržitelného financování, a tím přispět k udržitelnému a prosperujícímu hospodářství. Sdružení, založené v roce 2014, má zastoupení v Curychu, Ženevě a Luganu. V současné době SSF sdružuje přibližně 180 členů a síťových partnerů z řad poskytovatelů finančních služeb, investorů, univerzit a obchodních škol, subjektů veřejného sektoru a dalších zainteresovaných organizací. Prostřednictvím výzkumu, budování kapacit a vývoje praktických nástrojů a podpůrných rámců podporuje SSF integraci faktorů udržitelnosti do všech finančních služeb.

www.sustainablefinance.ch/en


United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

Finanční iniciativa ekologického programu Spojených národů – United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) – je globálním partnerstvím mezi ekologickým programem Spojených národů (UNEP) a privátním finančním sektorem. Organizace byla založena v r. 2003 a sídlí v Ženevě.

Členem iniciativy je t.č. celosvětově více než 200 podniků poskytujících služby z finanční branže ze 44 států. Všechny chtějí podporovat soukromé investice do ekologických služeb a technologií a přitom spojit hospodářskou výkonnost s udržitelností.

www.unep.org


United Nations Global Compact

United Nations Global Compact je pakt, který uzavírají firmy s OSN za účelem budování sociálnější a ekologičtější globalizace. 31. ledna 1999 byl tento pakt oficiálně nabídnut všem zainteresovaným zástupcům firem tehdejším generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem během jeho proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Účast na Global Compact se zdůvodňuje dopisem zaslaným generálnímu tajemníkovi OSN. V něm firma vyslovuje svoji vůli, že se bude snažit v budoucnu dodržovat určité minimální sociální a ekologické standardy. Do dnešního dne se k tomuto paktu připojilo bezmála 10 000 firem a 161 národů.

www.unglobalcompact.org


PRI – Principy pro odpovědné životního prostředí

PRI je celosvětový přední zastánce odpovědných investic. Cílem iniciativy je rozumět implikacím ESG kritérií (environmentální, sociální, vládní) pro investice a podporovat při tom síť podepisujících investorů, aby tyto faktory zohledňovali při investičních rozhodnutích. PRI jedná v dlouhodobém zájmu svých signatářů, finančních trhů a hospodářských prostorů, ve kterých jsou činní, a v neposlední řadě životního prostředí a celé společnosti.

PRI je zcela nezávislá. Tato iniciativa povzbuzuje investory k tomu, aby ke zvyšování svého zisku využívali odpovědné investice a nakládali lépe s riziky, ale nesleduje pro svůj vlastní profit. Pracuje v souladu s globálním politickými činiteli, ale není propojena s žádnou vládou. Je podporována OSN, nicméně k ní nepatří.

www.unpri.org


Global Impact Investing Network (GIIN)

GIIN od svého založení v roce 2009 vybudováním silné sítě investorů a vedoucích sil podporuje vývoj a rozšiřování na účinnost orientovaných zařízení.

GIIN je zrcadlem rozmanité společnosti, kterou zastupujeme. Díky vedení naší investiční rady, společným myšlenkám našich členů a angažovanosti našich zaměstnanců je naše síť hnacím motorem diskuzí a opatření pro realizaci na účinnost orientovaných zařízení.

www.thegiin.org


European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP)

Evropská obchodní komora na Filipínách (European Chamber of Commerce of the Philippines - ECCP) je bilaterální zahraniční obchodní komora, jejímž cílem je podporovat hospodářské a obchodní vztahy mezi Filipínami a Evropou. S více než 700 členy nabízí ECCP obchodní síť k podnikům, organizacím a jednotlivcům.

Považuje se za odrazový můstek na filipínský trh pro Evropany a pro filipínské hospodářství na evropský trh. Organizace nabízí informační platformy, široce strukturovanou kontaktní síť a pořádá odborné akce.

www.eccp.com


British Chamber of Commerce Philippinen (BCCP)

Britská obchodní komora Filipíny (British Chamber of Commerce Philippinen - BCCP) je nezávislá, nezisková organizace. Podporuje budování hospodářských a sociálních kontaktů mezi Velkou Británií a Filipínami.

Dnes má více než 400 členů mezi podnikateli, obchodníky a dalšími multiplikátory. BCCP navíc úzce spolupracuje s britským vyslanectvím v Manile, hospodářskou podporou ze strany britské vlády (UKTI, United Kingdom Trade and Investment) a dalšími partnery.

www.britcham.org.ph


FSB Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Pracovní skupina Task Force on Climate-Related Financial Disclosures požadu-je větší transparentnost při podávání zpráv podniků a firem, týkajících se klimatu. Podniky jsou vyzývány k tomu, aby analyzovaly a vyhodnocovaly rizika vyplývající ze změny klimatu. Cílem pracovní skupiny vedené Michaelem R. Bloombergem je zakotvit do obchodních resp. finančních zpráv tématu změny klimatu, jakož i šancí a rizik, která z něj vyplývají.

www.fsb-tcfd.org

TCFD Logo

UK India Business Council

Nezisková organizace UK India Business Council poskytuje firmám informace, sítě, strategie, kontakty na lobbisty, zajišťuje služby a stará se o objekty, které potřebují pro svůj úspěch v Indii. Díky svým přímým zkušenostem s implementací a podporou firem na indickém trhu tak nemá co do kvalifikovanosti v konkurenci ostatních institucí sobě rovného. UK India Business Council spolupracuje s vládou Spojeného království a také jinými vlivnými partnery a stará se o to, aby byly zájmy firem představeny zákonodárcům indických Svazových teritorií a spolkových států.

www.ukibc.com


Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Po integraci spolkového svazu zaměřeného na nemovitosti a investiční fondy "Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (bsi)" do spolku Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) zachovává ThomasLloyd své členství také v jednom z nejznámějších zájmových spolků v oboru. Ten se chápe jako hlas trhu s nemovitostmi a komplexně sdružuje a zastupuje zájmy svých členů při tvorbě vůle a rozhodování na veřejnosti, v politice a správě.

www.zia-deutschland.de


BVI

Spolkový svaz Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) zastupuje zájmy sektoru německých fondů na národní i mezinárodní úrovni. Členské společnosti  spravují investiční kapitál přesahující 3 biliony euro pro privátní investory, pojišťovny, penzijní fondy, banky, církve a nadace  a přímo či nepřímo se starají o majetek přibližně 50 milionů  lidí ve zhruba 21 milionech domácností.

bvi.de


Fondsfrauen

Fondsfrauen je největší německy mluvící profesionální síť ve finančním odvětví. Fondsfrauen, které byly založeny v roce 2015, působí v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Lucembursku a jsou otevřeny všem ženám a společnostem z celého finančního sektoru.

fondsfrauen.de