Společně s partnery za udržitelný rozvoj

Členství

Primárním cílem, který sledujeme našimi investicemi do infrastruktury, je vytvářet trvalé hodnoty a ty nás zavazují investovat udržitelným způsobem. Abychom mohli dostát našemu požadavku, jsme součástí různých organizací s cílem společně identifikovat a aktivně podporovat opatření pro trvalý růst, ale i vypracovávat a zlepšovat obecné normy v rámci finančního sektoru.

Díky našemu členství v různých odvětvových svazech, výměně informací s think-tankovými institucemi a nevládními organizacemi, ale i po celém světě uznávanými iniciativami za udržitelné investice tím přispíváme k trvalému rozvoji zejména se zřetelem na sociální, etické a ekologické aspekty.


Swiss Sustainable Finance (SSF)

Posláním Swiss Sustainable Finance (SSF) je posílit pozici Švýcarska jako vedoucího hlasu a aktéra v oblasti udržitelného financování, a tím přispět k udržitelnému a prosperujícímu hospodářství. Sdružení, založené v roce 2014, má zastoupení v Curychu, Ženevě a Luganu. V současné době SSF sdružuje přibližně 180 členů a síťových partnerů z řad poskytovatelů finančních služeb, investorů, univerzit a obchodních škol, subjektů veřejného sektoru a dalších zainteresovaných organizací. Prostřednictvím výzkumu, budování kapacit a vývoje praktických nástrojů a podpůrných rámců podporuje SSF integraci faktorů udržitelnosti do všech finančních služeb.

www.sustainablefinance.ch/en


United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)

Finanční iniciativa ekologického programu Spojených národů – United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) – je globálním partnerstvím mezi ekologickým programem Spojených národů (UNEP) a privátním finančním sektorem. Organizace byla založena v r. 2003 a sídlí v Ženevě.

Členem iniciativy je t.č. celosvětově více než 200 podniků poskytujících služby z finanční branže ze 44 států. Všechny chtějí podporovat soukromé investice do ekologických služeb a technologií a přitom spojit hospodářskou výkonnost s udržitelností.

www.unep.org


United Nations Global Compact

United Nations Global Compact je pakt, který uzavírají firmy s OSN za účelem budování sociálnější a ekologičtější globalizace. 31. ledna 1999 byl tento pakt oficiálně nabídnut všem zainteresovaným zástupcům firem tehdejším generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem během jeho proslovu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Účast na Global Compact se zdůvodňuje dopisem zaslaným generálnímu tajemníkovi OSN. V něm firma vyslovuje svoji vůli, že se bude snažit v budoucnu dodržovat určité minimální sociální a ekologické standardy. Do dnešního dne se k tomuto paktu připojilo bezmála 10 000 firem a 161 národů.

www.unglobalcompact.org


PRI – Principy pro odpovědné životního prostředí

PRI je celosvětový přední zastánce odpovědných investic. Cílem iniciativy je rozumět implikacím ESG kritérií (environmentální, sociální, vládní) pro investice a podporovat při tom síť podepisujících investorů, aby tyto faktory zohledňovali při investičních rozhodnutích. PRI jedná v dlouhodobém zájmu svých signatářů, finančních trhů a hospodářských prostorů, ve kterých jsou činní, a v neposlední řadě životního prostředí a celé společnosti.

PRI je zcela nezávislá. Tato iniciativa povzbuzuje investory k tomu, aby ke zvyšování svého zisku využívali odpovědné investice a nakládali lépe s riziky, ale nesleduje pro svůj vlastní profit. Pracuje v souladu s globálním politickými činiteli, ale není propojena s žádnou vládou. Je podporována OSN, nicméně k ní nepatří.

www.unpri.org


Global Impact Investing Network (GIIN)

GIIN od svého založení v roce 2009 vybudováním silné sítě investorů a vedoucích sil podporuje vývoj a rozšiřování na účinnost orientovaných zařízení.

GIIN je zrcadlem rozmanité společnosti, kterou zastupujeme. Díky vedení naší investiční rady, společným myšlenkám našich členů a angažovanosti našich zaměstnanců je naše síť hnacím motorem diskuzí a opatření pro realizaci na účinnost orientovaných zařízení.

www.thegiin.org


European Chamber of Commerce of the Philippines (ECCP)

Evropská obchodní komora na Filipínách (European Chamber of Commerce of the Philippines - ECCP) je bilaterální zahraniční obchodní komora, jejímž cílem je podporovat hospodářské a obchodní vztahy mezi Filipínami a Evropou. S více než 700 členy nabízí ECCP obchodní síť k podnikům, organizacím a jednotlivcům.

Považuje se za odrazový můstek na filipínský trh pro Evropany a pro filipínské hospodářství na evropský trh. Organizace nabízí informační platformy, široce strukturovanou kontaktní síť a pořádá odborné akce.

www.eccp.com


British Chamber of Commerce Philippinen (BCCP)

Britská obchodní komora Filipíny (British Chamber of Commerce Philippinen - BCCP) je nezávislá, nezisková organizace. Podporuje budování hospodářských a sociálních kontaktů mezi Velkou Británií a Filipínami.

Dnes má více než 400 členů mezi podnikateli, obchodníky a dalšími multiplikátory. BCCP navíc úzce spolupracuje s britským vyslanectvím v Manile, hospodářskou podporou ze strany britské vlády (UKTI, United Kingdom Trade and Investment) a dalšími partnery.

www.britcham.org.ph


FSB Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

Pracovní skupina Task Force on Climate-Related Financial Disclosures požadu-je větší transparentnost při podávání zpráv podniků a firem, týkajících se klimatu. Podniky jsou vyzývány k tomu, aby analyzovaly a vyhodnocovaly rizika vyplývající ze změny klimatu. Cílem pracovní skupiny vedené Michaelem R. Bloombergem je zakotvit do obchodních resp. finančních zpráv tématu změny klimatu, jakož i šancí a rizik, která z něj vyplývají.

www.fsb-tcfd.org

TCFD Logo

UK India Business Council

Nezisková organizace UK India Business Council poskytuje firmám informace, sítě, strategie, kontakty na lobbisty, zajišťuje služby a stará se o objekty, které potřebují pro svůj úspěch v Indii. Díky svým přímým zkušenostem s implementací a podporou firem na indickém trhu tak nemá co do kvalifikovanosti v konkurenci ostatních institucí sobě rovného. UK India Business Council spolupracuje s vládou Spojeného království a také jinými vlivnými partnery a stará se o to, aby byly zájmy firem představeny zákonodárcům indických Svazových teritorií a spolkových států.

www.ukibc.com


Zentraler Immobilien Ausschuss e.V.

Po integraci spolkového svazu zaměřeného na nemovitosti a investiční fondy "Sachwerte und Investmentvermögen e.V. (bsi)" do spolku Zentraler Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) zachovává ThomasLloyd své členství také v jednom z nejznámějších zájmových spolků v oboru. Ten se chápe jako hlas trhu s nemovitostmi a komplexně sdružuje a zastupuje zájmy svých členů při tvorbě vůle a rozhodování na veřejnosti, v politice a správě.

www.zia-deutschland.de


BVI

Spolkový svaz Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI) zastupuje zájmy sektoru německých fondů na národní i mezinárodní úrovni. Členské společnosti  spravují investiční kapitál přesahující 3 biliony euro pro privátní investory, pojišťovny, penzijní fondy, banky, církve a nadace  a přímo či nepřímo se starají o majetek přibližně 50 milionů  lidí ve zhruba 21 milionech domácností.

bvi.de


Fondsfrauen

Fondsfrauen je největší německy mluvící profesionální síť ve finančním odvětví. Fondsfrauen, které byly založeny v roce 2015, působí v Německu, Švýcarsku, Rakousku a Lucembursku a jsou otevřeny všem ženám a společnostem z celého finančního sektoru.

fondsfrauen.de


The Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC)

The Asia Investor Group on Climate Change (AIGCC) is an initiative to create awareness and encourage action among Asia’s asset owners and financial institutions about the risks and opportunities associated with climate change and low carbon investing. AIGCC provides capacity and a trusted forum for investors active in Asia to share best practice and collaborate on investment activity, credit analysis, risk management, engagement and policy related to climate change. The group is a private forum of regional investors with the aim of peer-to-peer collaboration and learning about the impacts of the risks and opportunities climate change presents to their portfolios.

aigcc.net


Asian Corporate Governance Association (ACGA)

The Asian Corporate Governance Association (ACGA) is an independent, non-profit membership organisation dedicated to working with investors, companies and regulators in the implementation of effective corporate governance practices throughout Asia. ACGA was founded in 1999 from a belief that corporate governance is fundamental to the long-term development of Asian economies and capital markets.

acga-asia.org