TA, platební místa a depozitáři

Poradci a poskytovatelé služeb

Registrační, převodní a platební místa, depozitáři a uschovatelé

Správou aktiv a s ní souvisejícími službami pověřuje ThomasLloyd renomované firmy, které investičním společnostem, bankám, institucionálním investorům apod. nabízejí obsáhlé portfolio služeb v oblasti úschovy, uložení a clearingu a které s ohledem na administrativní služby, jež jsou v této souvislosti poskytovány, disponují příslušnými výkonnými a schopnými zdroji - a to jak z hlediska technologického, tak z hlediska personálního.


ADEPA

ADEPA Asset Management je dceřinou společností skupiny ADEPA Global Services, která byla založena v roce 1980 a působí jako nezávislá finanční skupina v oblasti slu-žeb spojených se správou aktiv (Asset Servicing). ADEPA Asset Management, sídlící v Lucembursku, poskytuje služby zaměřené na správu a řízení fondů pro sektory Pri-vate Equity, Real Estate a Venture Capital. Společnost regulovaná komisí CSSF a výbo-rem „Ordre des Experts Comptables“ v Lucembursku působí prostřednictvím dalších tří poboček také v Itálii, ve Španělsku a Chile.

adepa.com


Quintet Private Bank 

Quintet Private Bank (dříve KBL European Private Bankers) je přední celoevro ská sku-pina privátního bankovnictví se zastoupením v padesáti evropských městech. Kromě privátního bankovnictví, které představuje její hlavní činnost, nabízí skupina prostřed-nictvím svých služeb Asset Servicing (včetně Fund Administration a Global Custody), Global Markets a Asset Management široké spektrum dalších investičních řešení. V roce 2017 byla Quintet Private Bank již potřetí v řadě na summitu společností pri-vátního bankovnictví a správy majetku Private Banker International Global Wealth Awards zařazena mezi nejlepší soukromé banky v Evropě (Outstanding Private Banks in Europe). Celková bilanční suma skupiny dosáhla k 31. prosinci 2018 výše 13 mld. EUR.

quintet.com


European Fund Administration

European Fund Administration (EFA) je specializovaný poskytovatel služeb administrativní podpory při správě fondů. Klientskou základnu EFA tvoří široká škála společností, jež využívají služby administrativní podpory investičních fondů nebo podobných nástrojů. V současné době jsou zákazníky EFA mimo jiné banky, správcovské společnosti, správci hedgeových fondů, pojišťovny, penzijní systémy atd. EFA nyní spolupracuje se 188 společnostmi spravujícími fondy, 96 depozitními bankami a 61 správcovskými společnostmi. Hlavní čísla za rok 2017: 2 359 fondů ve správě, správa majetku v hodnotě 125,6 mld. EUR.

efa.lu


SIX SIS

SIX SIS AG, člen skupiny SIX, působí jako centrální depozitář švýcarského finančního trhu (CSD, Central Securities Depository) a mezinárodní centrální depozitář (ICSD), který zajišťuje vypořádání a úschovu švýcarských a zahraničních cenných papírů. Společnost provozuje jeden z mála světových online systémů pro zúčtování v reálném čase (SECOM), který účastníkům trhu umožňuje uzavírat transakce prostřednictvím jednoho jediného technického rozhraní. SIX zaměstnává 3 951 zaměstnanců v 23 zemích světa a v roce 2018 dosáhla provozního výnosu ve výši 1 938,7 mil. CHF. Společnosti SIX Group AG, SIX x-clear AG a SIX SIS AG získaly od agentury Standard & Poor’s již po osmé v řadě rating (přinejmenším) AA–.

six-group.com

Další vybraní poskytovatelé služeb